RG7916 by Roche

Liz Andersson

Roche rapporterar positiv studiedata i Firefish och Sunfish med oral läkemedel Risdiplam


Dessa är de preliminära resultat och data från del 1 av FIREFISH-studien.
Spädbarn med typ 1 SMA nådde sidda utan stöd

• Preliminära data från del 1 av SUNFISH-studien
• Förbättring i motorfunktion hos patienter med typ 2/3 SMA
• Risdiplam data visar en god säkerhetsprofil och tolereras väl

Mia

Roche berichtet über positive Studiendaten in Firefish und Sunfish mit dem oralen Medikament Risdiplam

Dies sind die vorläufigen Ergebnisse und Daten aus Teil 1 der FIREFISH-Studie.
Säuglinge mit Typ 1 SMA haben ohne Unterstützung das Sitzen erreicht

• Vorläufige Daten aus Teil 1 der SUNFISH-Studie
• Verbesserung der motorischen Funktion bei Patienten mit Typ 2/3-SMA
• Risdiplam-Daten zeigen ein gutes Sicherheitsprofil und ist gut verträglich