Förebyggande sjukpenning till personer med vissa kroniska sjukdomar med hög svårighetsgrad ska ges möjlighet till ersättning.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att identifiera de grupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och det är utifrån detta underlag som regeringen har fattat beslut om vilka personer som ska ges möjlighet till ersättning

Diagnoserna omfattar

  1. hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen)
  2. Diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadrum 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling. Socialstyrelsen bedömer att enbart hypertoni hos en person utan andra riskfaktorer inte förefaller öka risken för ett allvarligt förlopp vid covid-19 och hypertoni omfattas därför inte av ändringen.

Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter

Människor som tillhör risikogrupper får vänta på pengar till oktober

Riskgrupper och covid-19

Uppdatering av tidigare rapport gällande identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19

Socialstyrelsen fick den 14 april 2020 i uppdrag att identifiera de grupper av arbetsföra individer i åldern 18-67 år som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Syf-tet var att skapa underlag för regeringens arbete med att utforma en mo-dell för ekonomisk ersättning till dem som hör till en riskgrupp och som ska kunna få ersättning när de avstår från yrkesarbete i de fall råden för minimerad smittrisk inte kan tillämpas i arbetet eller då de inte kan arbeta hemifrån.